You'll Know The Difference!

Penrhos Industrial Estate, Holyhead

£11,400

1 photos

Brochure Brochure 2
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Nodweddion

Gwahoddir cynigion rhent oddeutu
£11,400 + TAW y flwyddyn

• Uned busnes – ar gael Ionawr 2024
• Wedi'i lleoli yng nghanol stad ddiwydiannol sefydledig
• Oddeutu 204 m2 (2,200 troedfedd sgwâr)
• Yn agos at ganol y dref a gwibffordd yr A55
• Pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar y safle


Disgrifiad Uned diwydiannol, modern wedi'u lleoli ym Mharc Diwydiannol Penrhos yng Nghaergybi. Mae Parc Diwydiannol Penrhos yn un o Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru ac mae'r ardal yn gartref i nifer o gwmnïau fel Morrisons, Aldi, Argos, Summit to Sea, Môn Fire Management, a Home Bargains ymhlith eraill.
Mae’r uned yn darparu arwynebedd llawr mewnol gros (GIA) o oddeutu 204 m2 (2,200 troedfedd sgwâr) sy'n cynnwys; swyddfa, toiled, storfa a gweithdy. Mae defnydd B1, B2 a B8 wedi eu cymeradwyo ar gael i busnesau o heddiw ymlaen


Mae Stad Ddiwydiannol Penrhos oddeutu milltir i'r de o ganol tref Caergybi, y porthladd a'r orsaf reilffordd ac mae'n hwylus o Gyffordd 2 o wibffordd yr A55 trwy'r A5153.
Gwasanaethau Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan tair gwedd a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.
Telerau’r Brydles Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £699.37. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf.Gwneud Cais Mae'r uned ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.
Datganiadau o Ddiddordeb a Gweld yr Unedau I fynegi diddordeb, cysylltwch ag Adain Eiddo Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 / 755241 neu YmholiadauEiddo@ynysmon.llyw.cymru

Nodyn Pwysig(1) Nid yw'r manylion hyn yn rhan o unrhyw gynnig na chontract.
(2) Mae'r holl ddisgrifiadau, ffotograffau a chynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac ni ddylid dibynnu arnynt fel datganiadau neu gynrychioliadau o ffaith. Mae'r holl ardaloedd, mesuriadau neu bellteroedd yn rhai bras. Mae'r testun, y ffotograffau a'r cynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt o reidrwydd yn gynhwysfawr. Rhaid i unrhyw ddarpar brynwr fodloni ei hun ar gywirdeb y wybodaeth yn y manylion trwy archwiliad neu fel arall. Ni ddylid cymryd yn ganiataol bod gan yr eiddo'r holl hawliau cynllunio, rheoliadau adeiladu neu gydsyniadau eraill angenrheidiol. Nid yw Cyngor Sir Ynys Môn (“CSYM”) wedi profi unrhyw gyfarpar, offer, gosodiadau, ffitiadau na gwasanaethau ac nid ydynt wedi gwirio eu bod yn gweithio'n iawn, yn addas at eu diben, nac o fewn perchnogaeth y Cyngor.
(3) Nid yw CSYM yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau darpar brynwyr wrth archwilio eiddo sydd wedi'u gwerthu, eu gosod neu eu tynnu'n ôl.
(4) Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.
(5) Os oes unrhyw beth o bwys arbennig i chi, cysylltwch ag Adain Eiddo CSYM a byddwn yn ceisio gwirio'r wybodaeth ar eich rhan
Features

Guide Rent (per Annum): £11,400+ VAT
Rental offers invited


• Brand new business unit – available January 2024
• Positioned within the centre of an established industrial estate.
• GIA approximately 204 m2 (2,200 square feet)
• Close to A55 expressway
• Electric vehicle charging points on siteModern commercial unit, situated within the Penrhos Industrial Estate in Holyhead. Penrhos Industrial Estate is one of the Welsh Government’s Anglesey Enterprise Zones and the area is home to a number of companies such as Morrisons, Aldi, Argos, Summit to Sea, Môn Fire Management and Home Bargains amongst others.
The unit provides a gross internal area (GIA) of approximately 204 m2 (2,200 sq ft.) in total comprising of; office space, W.C, storeroom and workshop. The unit has approved B1, B2 and B8 planning use and will be available January 2024


Directions

Penrhos Industrial Estate is located approximately one mile south of Holyhead town centre, the port and railway station and is accessible from Junction 2 of the A55 expressway via the A5153.
Services It is understood that the unit will benefit from mains water, three-phase electricity and mains drainage. Interested parties should seek clarification that service provisions are suitable for their own proposed use.

Lease Terms
A 3 year lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £699.37 The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent.
Application The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.
Expressions of Interest Can be made by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or e-mail PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.


Important Notice

(1) These particulars do not form part of any offer or contract.
(2) All descriptions, photographs and plans are for guidance only and should not be relied upon as statements or representations of fact. All areas, measurements or distances are approximate. The text, photographs and plans are for guidance only and are not necessarily comprehensive. Any prospective purchaser must satisfy themselves of the correctness of the information within the particulars by inspection or otherwise. It should not be assumed that the property has all necessary planning, building regulation or other consents. Isle of Anglesey County Council (“IoACC”) have not tested any apparatus, equipment, fixture, fittings or services nor have they verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council.
(3) IoACC does not accept responsibility for any expenses incurred by prospective purchasers in inspecting properties which have been sold, let or withdrawn.
(4) Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.
(5) If there is anything of particular importance to you, please contact IoACC’s Property Section and we will try to have the information checked for you.


Reference: LUC1001988

Similar properties in this price range


Tudno View
Outline Planning £100,000 For Sale

Tudno View

Menai Bridge,Isle of Anglesey

 • Plot
 •  0
 •  0
View more details
Caradog Place
£135,000 For Sale

Caradog Place

Deiniolen,Caernarfon

 • End Terrace
 •  2
 •  1
View more details
Llys Menai
£142,500 For Sale

Llys Menai

Menai Bridge

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Vron Siriol
Auction Starting Price £190,000 For Sale

Vron Siriol

Llandegfan

 • Cottage
 •  2
 •  1
View more details
Members